Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste koskien palautteita ja yhteydenottolomakkeita

Sivustolla käytetyt Internet-palautelomakkeet on tarkoitettu palautteen tai tietojen keräämiseen Merplast Oyj:n sidosryhmiltä. Palautelomakkeella annetut tiedot tallennetaan palautteen antajan toivomien yhteydenottojen mahdollistamiseksi ja palautteeseen vastaamiseksi.

1. Rekisterinpitäjä:
Merplast Oyj, Leväsentie 2, 70700 KUOPIO

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Toimitusjohtaja
Postiosoite: Merplast Oyj/henkilörekisteriasiat
Leväsentie 2, 70700 KUOPIO
Puhelin: 010 279 2600
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@merplast.fi

3. Rekisterin nimi:
Merplast Oy/asiakasyhteydenotot

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):
Lomakkeen tavoitteena on tarjota mahdollisuus antaa palautetta tai esittää kysymyksiä Merplast Oyj:lle. Palautelomakkeella kysytään palautteen antajan yhteystiedot palautteen käsittelyä varten, mutta palautteen voi lähettää myös anonyymisti. Palautteenantajan pyynnöstä rekisterinpitäjä pyrkii itse tai Merplast Oyj:n vastuuhenkilön kautta selvittämään palautteessa esitetyn kysymyksen tai järjestämään muun yhteydenoton palautteen asianmukaiseksi käsittelemiseksi.

Palautelomakkeella annetut tiedot poistetaan rekisteristä kokonaisuudessaan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua palautteen perusteella annetusta vastauksesta tai muusta yhteydenotosta. Jos palautteen käsittely edellyttää useita yhteydenottoja palautteenantajaan lasketaan kolmen kuukauden aika viimeisestä yhteydenotosta.

Palautteet, joiden rekisterinpitäjä ei katso edellyttävän yhteydenottoa palautteenantajaan, poistetaan rekisteristä yhden kuukauden kuluessa palautteen saapumisesta rekisterinpitäjälle.

5. Rekisterin tietosisältö:
Palautelomakkeelta tallentuvat rekisteriin seuraavat palautteenantajan antamat tiedot: henkilön nimi, kaupunki, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Henkilötiedot antaa palautetta tai luottohakemusta tekevä henkilö itse.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Yksittäisen palautteen käsittelyä varten siinä annettuja tietoja luovutetaan vain sille Merplast Oyj:n kuuluvalle yhteisölle tai henkilölle, jolle palaute on osoitettu.

Palautteen kohdistuessa ZOLL -konsernin EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella olevaan yhteisöön, palautteen sisältämiä tietoja luovutetaan kyseessä olevalle yhteisölle rekisteröidyn toimeksiannon toteuttamiseksi tai henkilötietolain 22, 22 a tai 23 §:n perusteella.
Rekisteristä ei luovuteta tietoja muussa kuin palautteen käsittelemistarkoituksessa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Manuaalinen aineisto: Sähköisessä muodossa oleva palaute tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen.

Sähköisesti tallennetut tiedot: Palautteet tulevat Merplast Oyj:n myyntiin sähköpostilla. Sähköpostiin saapuneiden viestien luku-, lähetys- ja poistamisoikeudet on rajattu vain asian käsittelyn kannalta tarpeellisille myynnin johdon ja asiakaspalvelun henkilöihin.

Palautteessa annettuja tietoja luovutetaan palautteen käsittelemiksi vain sille taholle, jota annettu palaute koskee.

9. Tarkastusoikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 2) tai sopimalla etukäteen rekisteriasioista vastaavan henkilön kanssa tietojen tarkastuksesta rekisterinpitäjän luona.

10. Muuta huomioitavaa:
Merplast Oyj voi seurata kävijöiden käyttäytymistä sivustollaan Google Analytics -palvelulla. Seurannan tarkoituksena on käyttäjäkokemuksen parantaminen tai markkinoinnin tehokkuuden mittaaminen. Tuloksia analysoidaan tilastollisin menetelmin, eikä tuloksista voida erotella yksittäisen käyttäjän aktiviteetteja.